Upravljačka tijela

Predsjednica Udruge

 

Jasminka Ledić

Jasminka Ledić 1447299937_cv

Predsjednica Udruge
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: jledic [at] ffri.hr

 

 

Upravni odbor

 

Petar Bezinović

Petar Bezinović 1447299937_cv

Član Upravnog odbora
Samostalni savjetnik za obrazovanje
Mail: petar.bezinovic [at] gmail.com

 

Vesna Kovač 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: vkovac [at] ffri.hr

 

Jasna Krstović

Jasna Krstović 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora 
Sveučilišna profesorica u mirovini, savjetnica za obrazovanje rektorice Sveučilišta u Rijeci
Mail: jasna.krstovic [at] uniri.hr

 

Mihaela Matešić

Mihaela Matešić 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: mmatesic [at] ffri.hr

 

Petra Pejić Papak

Petra Pejić Papak 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: petra.pejic.papak [at] gmail.com

 

 

Izvršni odbor

 

Nadja Čekolj

Nadja Čekolj 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: nadja.cekolj [at] ffri.uniri.hr

 

Bojana Ćulum Ilić

Bojana Ćulum Ilić 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: bculum [at] ffri.hr

 

Ivana Miočić

Ivana Miočić  1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: ivana.miocic [at] gmail.com

 

Bojana Vignjević Korotaj

Bojana Vignjević Korotaj 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: bojana.vignjevic [at] ffri.uniri.hr


RSS  |  Facebook

Jasminka Ledić redovita je profesorica u trajnom zvanju, zaposlena na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Područje znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa prvenstveno se odnosi na visoko obrazovanje, usavršavanje sveučilišnih nastavnika za rad u nastavi, civilno društvo, europsku dimenziju u obrazovanju, povijest odgoja i obrazovanja i povijest djetinjstva. Aktivna je u popularizaciji znanosti. Dobitnica je Fulbrightove stipendije, godišnje Državne “Nagrade Ivan Filipović” za područje visokoga školstva za 2003. godinu, Godišnje nagrada Grada Rijeke za izniman doprinos popularizaciji znanosti 2007. godine (kao članica udruge Zlatni rez), Godišnje nagrade Grada Rijeke za doprinos unapređenju visokog školstva i promicanju europske dimenzije u obrazovanju za 2018. godinu, te Nagrade Filozofskog fakulteta za znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti za 2018. godinu. Članica je Universitasa od osnivanja, a funkciju predsjednice Udruge obavljala je u više mandata. Znanstveni opis dostupan je na poveznici.

Petar Bezinović, dipl. psiholog, znanstveni je savjetnik u interdisciplinarnom području obrazovanih znanosti. Tijekom karijere radio je kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zadru, kao docent i izv. profesor na Sveučilištu u Rijeci te kao istraživač na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Na studiju psihologije, među ostalima, predavao je metodološku grupu predmeta kao i kolegije Teorije ličnosti i Etika u psihologiji. Tijekom rada na Sveučilištu u Rijeci u dva mandata obavljao je funkciju pročelnika Odsjeka za psihologiju, bio je pokretač i voditelj studentskog savjetovališta, pomoćnik rektora za područje kvalitete visokoškolskog obrazovanja i voditelj sveučilišnog centra za unaprjeđenje kvalitete. Od ostalih poslova i funkcija bio je član pregovaračkog tima za pristup Republike Hrvatske u Europsku uniju u poglavlju 'Obrazovanje i kultura'. Kao privremeni ravnatelj radio je na ustroju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te je u jednom kasnijem mandatu bio i predsjednik Upravnog vijeća te institucije. Bio je koordinator izrade Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u području predtercijarnog obrazovanja te član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Vodio je niz istraživačkih i razvojnih projekta na nacionalnoj razini, poput uvođenja državne mature u hrvatski školski sustav i razvoja metodologije samovrednovanja škola. Trenutno je angažiran kao savjetnik u području obrazovanja na regionalnim i međunarodnim razvojnim projektima. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Vesna Kovač zaposlena je kao redovita profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Područje njezinog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada odnosi se na teme iz obrazovne politike i menadžmenta, osiguravanja kvalitete u obrazovanju te didaktike. Voditeljica je poslijediplomskoga specijalističkog studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Članica je Universitasa od osnivanja, a u periodu od 2005. do 2009. godine obnašala je dužnost predsjednice. Trenutno je članica Upravnog odbora. Znanstveni opis dostupan je na poveznici.

Jasna Krstović redovita je profesorica u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grana sustavna pedagogija. Cjelokupni stručni i znanstveni interes profiliran je prije svega u području sustavne pedagogije, posebice u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te području obrazovanja i profesionalizacije odgajatelja i učitelja. Uz to, kontinuirano se bavi problematikom obrazovanja profesionalaca za rad u predškolskom i osnovnoškolskom dijelu odgojno-obrazovnog sustava. Vodila je jedan te surađivala na više znanstveno-istraživačkih domaćih i međunarodnih projekata. Bila je pozvani gost predavač na sveučilištima u Mariboru i Zagrebu. Obavljala je dužnost dekanice Visoke učiteljske škole u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci u više mandata. Od 2014. godine predsjednica je Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, a aktivno sudjeluje i u civilnom sektoru. U više mandata bila je predsjednica je Upravnog odbora Udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci i članica više profesionalnih udruga (HPKZ, HPD). Dobitnica je Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za doprinos teoriji i praksi predškolskog odgoja za 2001. godinu. Savjetnica je za obrazovanje rektorice Sveučilišta u Rijeci. Od 2018. g. je u mirovini. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Mihaela Matešić izvanredna je profesorica pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje predaje kolegije iz područja suvremene hrvatske standardologije. Radila je kao znanstveni novak i suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u nastavi na Fakultetu za prevoditelje i tumače Sveučilišta u Trstu te na Učiteljskome fakultetu u Rijeci. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, organizacije Slavic Linguistic Society i udruge Universitas. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Radove objavljuje u hrvatskim i inozemnim časopisima i zbornicima. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Petra Pejić Papak izvanredna je profesorica iz područja pedagogije, grane didaktika pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nositeljica je kolegija Didaktika, Didaktička dokimologija i Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme. Objavljuje znanstvene radove s temama povezanim uz suvremeni pristup poučavanju u odgojno-obrazovnom procesu, kompetencije učitelja i učenika. Sudjeluje na međunarodno-znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađivala je na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata. Od 2013. godine obnaša funkciju prodekanice za nastavu i studente. Članica je u organizacijama Udruge učitelja, Centra za poticanje darovitosti Rijeka, Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas” te je predsjednica Alumni kluba Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Nadja Čekolj je asistentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju i Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na projektu „Pedagoški aspekti odnosa u obitelji“ (potpora Sveučilišta u Rijeci), a trenutno je doktorandica na projektu „Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“ kojeg podupire Hrvatska zaklada za znanost te suradnica na projektu „Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj“ (potpora Sveučilišta u Rijeci). Članica je Universitasa od 2017. godine. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Bojana Ćulum Ilić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Glavni znanstveno-istraživački interesi obuhvaćaju područje treće i civilne misije sveučilišta, angažiranog sveučilišta, područje pedagogije rada s mladima, volontiranja, školskih volonterskih programa i građanskog odgoja i obrazovanja. Tijekom akademske godine 2015/2016 boravila je na Portland State University (OR, USA) kao Fulbright stipendistica. Voditeljica je projekta “Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja”, kojega financira Hrvatska zaklada za znanost. Kao istraživačica i ekspertkinja angažirana je na tri međunarodna Erasmus+ projekta usmjerena istraživanju i razvoju suradnje sveučilišta i lokalne zajednice te profesionalizaciji rada s mladima. Jedna je od urednica časopisa International Journal for Research in Service-Learning and Community Engagement. Inicirala je članstvo Sveučilišta u Rijeci u Talloires mrežu visokoškolskih institucija posvećenih društvenoj odgovornosti i angažmanu u zajednici te je imenovana kao sveučilišna predstavnica i tu funkciju obnaša od 2008. godine. Članica je Universitasa od osnivanja od kada u različitim mandatima sudjeluje u radu upravljačkih i izvršnih tijela. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Ivana Miočić, asistentica je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je pri Filozofskom fakultetu u Rijeci 2015. godine, nakon čega se upisuje na Poslijediplomski doktorski studij pedagogije pri istom fakultetu. Od 2016. godine zaposlena na suradničkom radnom mjestu asistenta u okviru „Projekta razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost. Njezini nastavni i istraživački interesi povezani su s povijesti odgoja i obrazovanja, europskom dimenzijom u obrazovanju, visokim obrazovanjem i sveučilišnom nastavom. Članica je Universitasa od 2014. godine. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Bojana Vignjević Korotaj je asistentica pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci te je na istom Odsjeku i doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije. Završila je diplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti također pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Svoje dosadašnje radno iskustvo stjecala je radeći kao pedagog u učeničkom domu te kao nastavnik engleskog jezika u obrazovanju odraslih. Njezini istraživački interesi povezani su sa visokim obrazovanjem, strukovnim obrazovanjem te pitanjima profesionalnog identiteta akademskih i odgojno-obrazovnih djelatnika. U nastavnoj djelatnosti suradnica je na kolegijima Metodika rada pedagoga, Školski savjetodavni rad, Interkulturalni odgoj i obrazovanje te Pedagogija i profesionalni razvoj. Članica Universitasa je od 2015. godine. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.