Upravljačka tijela

Predsjednica Udruge

Bojana Ćulum Ilić

Bojana Ćulum Ilić 1447299937_cv

Predsjednica Udruge
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: bculum [at] ffri.hr

 

 

Upravni odbor

Jasna Krstović

Jasna Krstović 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora 
Sveučilišna profesorica u mirovini, savjetnica za obrazovanje rektorice Sveučilišta u Rijeci
Mail: jasna.krstovic [at] uniri.hr

 

Petra Pejić Papak

Petra Pejić Papak 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: petra.pejic.papak [at] gmail.com

 

Mihaela Matešić

Mihaela Matešić 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: mmatesic [at] ffri.hr

 

Vesna Kovač 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: vkovac [at] ffri.hr

 

Mladen Bočev

Mladen Bočev 1447299937_cv

Član Upravnog odbora
Inženjer informacijskih sustava
Mail: shenry12 [at] gmail.com

 

 

 

 

Izvršni odbor

Jasminka Ledić

Jasminka Ledić 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: jledic [at] ffri.hr

 

Bojana Vignjević Korotaj

Bojana Vignjević Korotaj 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: bojana.vignjevic [at] ffri.uniri.hr

 

Ivana Miočić

Ivana Miočić 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: ivana.miocic [at] gmail.com

 

Iva Buchberger

Iva Buchberger 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: ibuchberger [at] uniri.hr

 


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.

Bojana Ćulum Ilić zaposlena je kao redovita profesorica na Odsjeku za pedagogiju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Glavni znanstveno-istraživački interesi obuhvaćaju područje treće i civilne misije sveučilišta, angažiranog sveučilišta, područje pedagogije rada s mladima, volontiranja, školskih volonterskih programa i građanskog odgoja i obrazovanja. Tijekom akademske godine 2015/2016 boravila je na Portland State University (OR, USA) kao Fulbright stipendistica. Voditeljica je projekta “Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja”, kojega financira Hrvatska zaklada za znanost. Kao istraživačica i ekspertkinja angažirana je na više međunarodna Erasmus+ projekata usmjerenih istraživanju i razvoju suradnje sveučilišta i lokalne zajednice te profesionalizaciji rada s mladima. Jedna je od urednica časopisa International Journal for Research in Service-Learning and Community Engagement i The European Journal for Civic Engagement and Service Learning (EJCESL). Jedna je od osnivačica i članica EASLHE - European Association for Service-learning in Higher Education. Inicirala je članstvo Sveučilišta u Rijeci u Talloires mrežu visokoškolskih institucija posvećenih društvenoj odgovornosti i angažmanu u zajednici te je imenovana kao sveučilišna predstavnica i tu funkciju obnaša od 2008. godine. Kao ekspertkinja sudjelovala je u izradi TEFCE alata - Towards European Framework for Community Engagement in Higher Education, jedinog alata za institucijsku samorefleksiju u području društvenog angažmana sveučilišta u Europi. Trenutno je u mandatu ravnateljice Zaklade Sveučilišta u Rijeci (2021-2026). Članica je Universitasa od osnivanja od kada u različitim mandatima sudjeluje u radu upravljačkih i izvršnih tijela. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Jasna Krstović umirovljena je redovita je profesorica u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grana sustavna pedagogija. Cjelokupni stručni i znanstveni interes profiliran je prije svega u području sustavne pedagogije, posebice u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te području obrazovanja i profesionalizacije odgajatelja i učitelja. Uz to, kontinuirano se bavi problematikom obrazovanja profesionalaca za rad u predškolskom i osnovnoškolskom dijelu odgojno-obrazovnog sustava. Vodila je dva te surađivala na više znanstveno-istraživačkih domaćih i međunarodnih projekata. Bila je pozvani gost predavač na sveučilištima u Mariboru i Zagrebu i Osijeku. Obavljala je dužnost dekanice Visoke učiteljske škole u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci u više mandata.  Najzaslužnija je za pokretanje prvog Sveučilišnog diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se na Učiteljskom fakultetu Sveučilista u Rijeci, kao prvi u Republici Hrvatskoj, počeo izvoditi u akademskoj godini 2010/11. Osnivačica je Centra za istraživanje djetinjstva na Učiteljskom  fakultetu  Sveučilišta u Rijeci.  Bila je prva predsjednica  Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u mandatu ( 2012. – 2016). Aktivno sudjeluje i u civilnom sektoru. U više mandata bila je predsjednica Upravnog odbora Udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci,  članica više profesionalnih udruga (HPKZ, HPD), i članica Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta  Korak po korak. Dobitnica je Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za doprinos teoriji i praksi predškolskog odgoja za 2001. godinu i  Nagrade za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci (2017.)  Savjetnica je za obrazovanje rektorice Sveučilišta u Rijeci i predsjednica ACADEMICUSA - kluba umirovljenih profesora Sveučilišta u Rijeci. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Petra Pejić Papak izvanredna je profesorica iz područja pedagogije, grane didaktika pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Nositeljica je kolegija Didaktika, Didaktička dokimologija, Poticajno okruženje za poučavanje i učenje i Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu. Objavljuje znanstvene radove s temama povezanim uz suvremeni pristup poučavanju u odgojno-obrazovnom procesu, kompetencije učitelja i poticajno okruženje za poučavanje i učenje. Sudjeluje na međunarodno-znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađivala je na nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata. Članica je u organizacijama Udruge učitelja, Centra za poticanje darovitosti Rijeka, Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas” te je predsjednica savjeta Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Mihaela Matešić izvanredna je profesorica pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje predaje kolegije iz područja suvremene hrvatske standardologije. Radila je kao znanstveni novak i suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u nastavi na Fakultetu za prevoditelje i tumače Sveučilišta u Trstu te na Učiteljskome fakultetu u Rijeci. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, organizacije Slavic Linguistic Society i udruge Universitas. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Radove objavljuje u hrvatskim i inozemnim časopisima i zbornicima. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Vesna Kovač zaposlena je kao redovita profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i trenutno je pročelnica Odsjeka. Područje njezinog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada odnosi se na teme iz obrazovne politike i vođenja, osiguravanja kvalitete u obrazovanju te didaktike. Aktivno sudjeluje u radu doktorskoga studija te nekoliko programa cjeloživotnog učenja za osposobljavanje visokoškolskih nastavnika. Voditeljica je poslijediplomskoga specijalističkog studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Koautorica je dvaju priručnika za građanski odgoj za učenike osnovnih škola čiji je izdavač Grad Rijeka i članica stručne radne skupine Grada Rijeke za izradu programa izvannastavne aktivnosti zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Članica je Povjerenstva za nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“. Članica je međunarodne mreže ENIRDELM (European Network for Research and Development of Educational Leadership and Management). Članiva je uredništva časopisa Studia Paedagogica. Sudjelovala je kao suradnica ili voditeljica u nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. Članica je Universitasa od osnivanja, a u periodu od 2005. do 2009. godine obnašala je dužnost predsjednice. Trenutno je članica Upravnog odbora. Znanstveni opis dostupan je na poveznici.

Mladen Bočev, stručnjak za IT i obrazovanje, s više od 14 godina iskustva u različitim ulogama unutar sektora tehnologije i obrazovanja, uspješno spaja svoj magisterij informatike Sveučilišta u Rijeci iz računalnih znanosti s praktičnim iskustvom. Proteklih 5 godina razvija iskustvo kao sistemski inženjer u Infobipu usavršavajući svoje vještine u upravljanju sustava baziranim na macOS i Linux operacijskim sustavima, Bash skriptiranju, Python programiranju i automatizaciju, kao i u internoj edukaciji sistemskog inženjerstva i programiranja. Prethodno iskustvo uključuje uspješan rad i suradnju iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli.

Jasminka Ledić redovita je profesorica u trajnom izboru, zaposlena na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Područje znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa prvenstveno se odnosi na visoko obrazovanje, europsku dimenziju u obrazovanju, povijest odgoja i obrazovanja, povijest djetinjstva, civilno društvo, usavršavanje sveučilišnih nastavnika za rad u nastavi. Aktivna je u popularizaciji znanosti. Dobitnica je Fulbrightove stipendije, godišnje Državne “Nagrade Ivan Filipović” za područje visokoga školstva za 2003. godinu, Godišnje nagrade Grada Rijeke za izniman doprinos popularizaciji znanosti 2007. godine (kao članica udruge Zlatni rez), Godišnje nagrade Grada Rijeke za doprinos unapređenju visokog školstva i promicanju europske dimenzije u obrazovanju za 2018. godinu, te Nagrade Filozofskog fakulteta za znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti za 2018. godinu. Članica je Universitasa od osnivanja, a funkciju predsjednice Udruge obavljala je u više mandata. Trenutno je članica Izvršnog odbora. Znanstveni opis dostupan je na poveznici.

Bojana Vignjević Korotaj je poslijedoktorandica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Završila je diplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti također na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Svoje dosadašnje radno iskustvo stjecala je radeći kao pedagog u učeničkom domu te kao nastavnik engleskog jezika u obrazovanju odraslih. Njezini istraživački interesi povezani su sa visokim obrazovanjem, strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem te pitanjima profesionalnog identiteta akademskih i odgojno-obrazovnih djelatnika. U nastavnoj djelatnosti radi na kolegijima Metodika rada pedagoga, Pedagoško savjetovanje i Strukovna pedagogija. Članica Universitasa je od 2015. godine. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Ivana Miočić poslijedoktorandica je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Njezini nastavni i istraživački interesi povezani su s povijesti odgoja i obrazovanja, europskom dimenzijom u obrazovanju, visokim obrazovanjem i sveučilišnom nastavom. Članica je Universitasa od 2014. godine. U okviru djelatnosti Universitasa, sudjelovala je u organizaciji na desetke tribina i okruglih stolova o temama iz područja visokog obrazovanja namijenjenih članovima akademske zajednice, ali i široj javnosti te je bila voditeljica nekoliko projekata s ciljem popularizacije znanosti među učenicima i studentima. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Iva Buchberger docentica je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Svoj je znanstveni i nastavni rad u većini usmjerila razvoju područja kritičkog mišljenja iz pedagogijske perspektive. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama te je autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova na tu temu. Od najrecentnijih radova valja izdvojiti priručnik za edukatore naslova Kritičko mišljenje: Peace, Love & Rock and Roll u izdanju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas. Nositeljica je kolegija Vještine kritičkog mišljenja, Interkulturalnost u obrazovanju i Poučavanje za kritičko mišljenje na prijediplomskom/diplomskom studiju pedagogije te Didaktika na diplomskim studijima nastavničkog smjera. Bila je članica Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje u kategoriji stručnjak iz akademske zajednice. Koautorica je udžbenika nastavnog predmeta Svijet i ja za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole. Trenutno obnaša funkciju voditeljice Centra za obrazovanje nastavnika pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Znanstveni opus dostupan na poveznici.