Upravljačka tijela

Marta Žuvić-Butorac

izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić 1447299937_cv

Predsjednica Udruge
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Mail: marta.zuvic [at] uniri.hr
Tel: +385 51 584 815
Portfelj

 

Upravni odbor

 

Jasminka Ledić

prof. dr. sc. Jasminka Ledić 1447299937_cv

Predsjednica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: jledic [at] ffri.hr
Tel: +385 51 265 718
Portfelj

 

prof. dr. sc. Jasna Krstović 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora 
Učiteljski fakultet Sveučilista u Rijeci
Mail: jasna [at] ufri.hr
Tel.: +385 51 265 801
Portfelj

 

Mladenka Tkalčić

prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: mladenka.tkalcic [at] ffri.hr
Tel: +385 51 265 760
Portfelj

 

izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet u Sveučilšta u Rijeci
Mail: vkovac [at] ffri.hr
Tel: +385 51 265 717
Portfelj

 

doc. dr. sc. Mihaela Matešić 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: mmatesic [at] ffri.hr
Tel: +385 51 265 671
Portfelj

 

Izvršni odbor

 

Petra Pejić-Papak

doc. dr. sc. Petra Pejić Papak 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: petra [at] ufri.hr
Tel: +385 51 265825
Portfelj

 

Marko Turk

dr. sc. Marko Turk 1447299937_cv

Član Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: marko.turk [at] ffri.uniri.hr
Tel: +385 51 265 713
Portfelj

 

doc. dr. sc. Bojana Ćulum 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: bculum [at] ffri.hr
Tel: +385 51 265 711
Portfelj

 

Ivana Miočić

Ivana Miočić, mag. paed. 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Doktorski studij Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: ivana.miocic [at] gmail.com


RSS  |  Facebook

Marta Žuvić doktorirala je iz područja biofizike na Sveučilištu u Zagrebu;bila je dugogodišnji djelatniku znanstveno-istraživačkom zvanju na Medicinskom fakultetu, potom Tehničkom fakultetu,aod 2012.g. radi kao izvanredni profesor na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Nakon završenog obrazovanja za e-learning managera (zajednički program CARNet-a i University of British Columbia) vodila je u razdoblju 2005.- 2015.prvotno sveučilišnu IT Akademiju, kasnije Centar za podršku učenju i poučavanju. Članica je Universitasa od osnivanja. Znanstveni opus, koji uključuje radove iz područja biofizike, biomedicine, edukacijske fizike i primjene e-učenja u visokom obrazovanju, dostupan je na linku.

Jasminka Ledić redovita je profesorica u trajnom zvanju, zaposlena na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Područje znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa interesa prvenstveno se odnosi na visoko obrazovanje, usavršavanje sveučilišnih nastavnika za rad u nastavi, civilno društvo, europsku dimenziju u obrazovanju, povijest odgoja i obrazovanja i povijest djetinjstva. Aktivna je u popularizaciji znanosti. Dobitnica je Fulbrightove stipendije, godišnje Državne “Nagrade Ivan Filipović” za područje visokoga školstva za 2003. godinu, te Godišnje nagrada Grada Rijeke za izniman doprinos popularizaciji znanosti 2007. godine. Članica je Universitasa od osnivanja, a funkciju predsjednice Udruge obavljala je u više mandata. Znanstveni opis dostupan je na linku.

Jasna Krstović redovita je profesorica u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grana sustavna pedagogija. Cjelokupni stručni i znanstveni interes profiliran je prije svega u području sustavne pedagogije, posebice u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te području obrazovanja i profesionalizacije odgajatelja i učitelja. Uz to, kontinuirano se bavi problematikom obrazovanja profesionalaca za rad u predškolskom i osnovnoškolskom dijelu odgojno-obrazovnog sustava. Vodila je jedan te surađivala na više znanstveno-istraživačkih domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Bila je pozvani gost predavač na Sveučilištima u Mariboru i Zagrebu. Obavljala je dužnost dekanice Visoke učiteljske škole u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci u više mandata. Od 2014. godine predsjednica je Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Uz navedene poslove i funkcijeaktivno sudjeluje i u civilnom sektoru. U više mandata bila je predsjednica je Upravnog odbora Udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci i članica više profesionalnih udruga ( HPKZ, HPD). Dobitnica je Državne „Nagrade Ivan Filipović“ za doprinos teoriji i praksi predškolskog odgoja za 2001. godinu.

Mladenka Tkalčić zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1988. godine. Diplomirala je psihologiju na Sveučilištu u Rijeci 1986. godine, magistrirala na Sveučilištu u Ljubljani 1990. godine te na Sveučilištu u Zagrebu stekla zvanje doktora društvenih znanosti, polje psihologije 1998. godine. 2010. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Od 2013. godine obavlja funkciju voditeljice sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija iz psihologije, a od 2014. godine je pročelnica Odjeka za psihologiju. Članica je Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 2013. godine. Objavila je više od 40 znanstvenih i stručnih radova, jedan priručnik za nastavu iz biološke psihologije i nekoliko poglavlja u knjizi. Članica je Universitasa odgodine. Opis nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti dostupan je na linku.

Vesna Kovač zaposlena je kao izvanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Područje njezinog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada odnosi se na teme iz obrazovne politike i menadžmenta, osiguravanja kvalitete u obrazovanju te didaktike. Voditeljica je poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija pedagogije te voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Aktivno sudjeluje u radu dvije ekspertne skupine za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Članica je Universitasa od osnivanja, a u periodu od 2005. do 2009. godine obnašala je dužnost predsjednice. Trenutno je članica Upravnog odbora. Znanstveni opis dostupan je na linku.

Mihaela Matešić docentica je pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje predaje kolegije iz područja suvremene hrvatske standardologije. Radila je kao znanstveni novak i suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Kao vanjska suradnica sudjelovala je u nastavi na Fakultetu za prevoditelje i tumače Sveučilišta u Trstu te na Učiteljskome fakultetu u Rijeci. Članica je Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, organizacije Slavic Linguistic Society i udruge Universitas. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Radove objavljuje u hrvatskim i inozemnim časopisima i zbornicima. Znanstveni opus dostupan je na linku.

Petra Pejić Papak doktorirala je iz područja pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Zaposlena je kao nastavnik na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, trenutno na dužnosti prodekanice za nastavu i studente. Prethodno radno iskustvo veže uz dugogodišnji rad u redovnom razrednom odjelu u osnovnoj školi kao dipl. učiteljica razredne nastave te je aktivno sudjelovala u osmišljavanju i provedbi radionica kao vanjski suradnik Doma mladih u Rijeci i pri Centru za poticanje darovitosti Rijeka. Područje znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa prvenstveno se odnosi na didaktiku, didaktičku dokimologiju te odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme. Članica je Universitasa, Udruge učitelja i Centra za poticanje darovitosti. Znanstveni opus dostupan je na linku.

Marko Turk, znanstveni je suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Područje njegova znanstvenog interesa vezano je uz visoko obrazovanje, akademsku profesiju, europsku dimenziju u obrazovanju te pitanje kompetencija u obrazovanju. Dobitnik je tri stipendije fonda za usavršavanje Europske znanstvene zaklade u akademskoj godini 2010/2011. U akademskoj godini 2012/2013. dodijeljena mu je godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci u kategoriji znanstveni novaci/asistenti u području društvenih i humanističkih znanosti. Aktivan je na više znanstveno-istraživačkih projekata (HRZZ, UNIRI, IPA) iz područja visokoga obrazovanja i europske dimenzije u obrazovanju. Trenutačno je voditelj Izvanrednog diplomskog studija Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci, član Odbora za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Rijeci te član Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ u četvrtom mandatu. Pregled znanstvene djelatnosti dostupan je na linku.

Bojana Ćulum je docentica na Odsjeku za pedagogiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Njezini glavni znanstveno-istraživački interesi obuhvaćaju područje visokog obrazovanja i civilnog društva, osobito treće i civilne misije sveučilišta, angažiranog svuečilišta u lokalnoj zajednici i promjena u akademskoj profesiji te područje pedagogije rada s mladima, volontiranja i građanskog odgoja i obrazovanja. Autorica je i koautorica više znanstvenih i stručnih knjiga, poglavlja knjiga, znanstvenih i stručnih članaka. Jedna je od osnivačica Universitasa. Posljednjih pet godina surađuje na provedbi Studija o mladima za mlade u Hrvatskoj gdje predaje teme povezane s volontiranjem, participacijom mladih u lokalnoj zajednici te metodologiji (kvalitativnih) istraživanja mladih.

Ivana Miočić diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci u rujnu 2015. godine baveći se temom europske dimenzije u obrazovanju. Tijekom studija angažirana je kao demonstratorica Odsjeku za pedagogiju na kolegijima Povijest djetinjstva, Povijest odgoja i obrazovanja i Europska dimenzija u obrazovanju (nositeljica prof. dr. sc. Jasminka Ledić). Uključena u rad dva znanstveno-istraživačka projekta: Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities (u potpori Hrvatske zaklade za znanost) te Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi (u potpori Sveučilišta u Rijeci). Članica je Universitasa od 2014. godine.